Реклама в медиите

Планирането на рекламната дейност е от особено значение при осъществяване на цялостната комуникационна стратегия на всяка фирма. Определянето на рекламния бюджет за отделна рекламна кампания следва да се постави в зависимост от необходимите финансови средства по канали и средства за реклама, като се отчитат потребностите от повтаряемост, промените в цените на рекламните услуги.
При разработването на конкретния медиа план трябва да се изхожда най-вече от конкретните цели и потребности на фирмата рекламодател.
Изборът на рекламни канали или медиите зависи от характера на рекламната кампания, на стоките и услугите, за които се провежда, както и от финансовите средства, планирани за осъществяването й.
Най-използвани рекламни канали в момента са: телевизията, радиото, пресата, външната реклама, интернет реклама и др., като решението за избор на канал се взима след като се изяснят основните цели на рекламодателя.

•Телевизионна реклама
•Радио реклама
•Реклама в пресата
•Реклама в интернет

 Още текстОще текст + снимка